پارس دانه سه ستاره قزوین

اطلاعات تماس:

مدیریتمهندس شقاقی و مهندس عظیمی
استانقزوین
نشانی کارخانه کیلوتر ١٠جاده قدیم قزوین به رشت بعداز پلیس راه جنب کارخنه ارد بهنان
تلفن کارخانه02833483250
نشانی دفتر مرکزی تهران خیابان جردن نبش پوشاک فرس
تلفن دفتر مرکزی09121813938
تلفن دفتر مرکزی09121813938
ایمیل https://t.me/bazarganishaghaghi/
وب سایت...