شرکت گنج آبی پارسیان

اطلاعات تماس:

مدیریتمحمد موافق آبکناری
استان قزوین
نشانی کارخانهقزوین قزوین جاده بوئین زهرا، روبروی روستای پیریوسفیان، جاده امین آباد(امین موکت)
تلفن کارخانه2813348438
نشانی دفتر مرکزیاستان قزوین ـ شهر قزوین ، خیابان شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی مرکز رشد زیست فناوری علوم پزشکی اتاق 4 ، کدپستی 3419758911
تلفن دفتر مرکزی
ایمیلmovafegh_m@yahoo.com
وب سایت www.ganjeabi.ir