دانیران

اطلاعات تماس:

مدیریتمحمد شاه سوار
استانالبرز
نشانی کارخانهجاده قدیم کرج هشگرد سر سراهی سهیلیه
تلفن کارخانه 2644526393
نشانی دفتر مرکزی
تلفن دفتر مرکزی9126613510
ایمیلp_sh200@yahoo.com
وب سایت...